افتتاحیه هانی برگر

هانی برگر در چهاردهم بهمن 1398 در عظیمیه کرج افتتاح گردید.